Ik huur een woning

Waar kunnen we u mee helpen?

Huurcontract wijzigen

Woning delen

Woning aanpassen

Woning ruilen

Reparatie melden

Huur betalen

Opslagbox huren

Contact

Veelgestelde vragen

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Lebo te machtigen via een machtigingsformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

U kunt het formulier ook opvragen via Mijn Lebo.

Als er geen sprake is van een huurachterstand of mutatieschade, wordt uw bankgarantie of borg binnen 1 maand na huureinde vrijgegeven. Op het moment dat u bij de eindinspectie de sleutel heeft ingeleverd, wordt de restitutie van de borg vrijgegeven.

Gedurende de looptijd van uw huurcontract, kan de borg of bankgarantie niet worden vrijgegeven.

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via Mijn Lebo. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit dan door via Mijn Lebo. Zo wordt uw huur netjes automatisch geïncasseerd en voorkomt u een huurachterstand.

Samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar te laten toevoegen aan het contract. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan enkel zijn of haar gegevens aan ons door te geven. Geef dit door via Mijn Lebo.

Voor woningdelers waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie gelden aparte regels. Neem contact met ons op om dit te bespreken.

Wanneer één van de huurders achterblijft in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze opzegging ondertekenen. Vervolgens beoordelen we de gegevens van de huurder die wil blijven. Denk hierbij aan een kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en een uittreksel GBA. Bij een positieve beoordeling waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, passen we het huurcontract aan.

Gaat u scheiden of uw geregistreerd partnerschap verbreken? Dien dan via Mijn Lebo een verzoek in om het huurcontract te wijzigen.

Is uw partner of dierbare overleden? Geef dit dan door via Mijn Lebo.

Was uw partner de hoofdhuurder, dan wordt u als medehuurder automatisch contractueel huurder. Was uw partner medehuurder, dan wordt deze van rechtswege uit het contract uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst.

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft slechts éénmalig Lebo te machtigen via een machtigingsformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

U kunt ook via Mijn Lebo dit formulier opvragen.

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Lebo is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract.

Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten:

 • Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester en/of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.
 • U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Lebo een serviceafrekening over het voorgaande kalenderjaar. Graag verwijzen wij naar het huurcontract, welke servicekosten voor u van toepassing zijn.
 • In de serviceafrekening vindt u elke kostensoort welke in rekening wordt gebracht met een aparte vermelding in het overzicht terug. Er staat tevens aangegeven wat uw aandeel in de totale servicekosten van het complex is.
 • Lebo geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen.
 • Als het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door verhuizing, krijgt u volgens de gangbare procedure na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen een serviceafrekening voor dat deel van het jaar dat u bij Lebo heeft gehuurd.

Heeft u vragen over de servicekosten  verwijzen wij u graag naar Mijn Lebo. 

U dient de huur schriftelijk op te zeggen door de opzegging per aangetekende post te versturen naar:

Lebo Vastgoed BV
Jan Tooropstraat 50
1062 BN, Amsterdam

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl.

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale) huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurcontract. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Er is ook een maximum gesteld aan de jaarlijkse huurverhoging.

Als bij de start van het huurcontract de huurprijs lager was dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector.

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerd huurcontract als de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens.

Kijk voor meer informatie, eisen en vastgestelde huurprijzen op www.rijksoverheid.nl.

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.
 • Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Graag verwijzen u hiervoor naar www.rijksoverheid.nl. voor de vastgestelde eisen voor dit jaar ten aanzien van de maximale huurverhoging.

Lebo is woningeigenaar. Om die reden kan Lebo een inkomensindicatie opvragen als er sprake is van een sociale huurwoning.

De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De Belastingdienst kan overigens niet aangeven of een huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en mensen met een beperking behoort, omdat zij niet beschikt over deze gegevens. Deze aangewezen groep kan bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging.

De samenstelling van het huishouden wordt bepaald op de voorgestelde datum van de huurverhoging (1 juli) en wordt gebaseerd op het aantal bewoners dat bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven.

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk inkomen (verzamelinkomen van de huurder en alle andere bewoners van de woning. Hierin tellen alleen bewoners mee, die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven.

Inwonende jongeren

Bovendien telt het inkomen van inwonende jongeren (die op 1 januari van het huurverhogingsjaar nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt) slechts mee voor zo ver dat inkomen het minimumloonniveau overstijgt.

Mocht u bezwaar willen maken, dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni bij ons indienen. Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen.

Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Als u uw huurverhoging niet betaalt en geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging bij Lebo heeft ingediend, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

Rappelbrief

Een rappelbrief is een aangetekende brief met daarin het verzoek om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. U ontvangt een rappelbrief binnen drie maanden na ingang van de huurverhoging.

Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Als nieuwe huurder regelt u zelf een leverancier voor water, gas en elektra. Tijdens de oplevering van de woning ontvangt u van ons een rapport met de meterstanden. Maakt u gebruik van stadsverwarming of een warmte-koude installatie? Meldt u zich dan bij de leverancier!

Een abonnement voor tv, internet en vaste telefonie vraagt u zelf aan bij een leverancier naar keuze.

Als huurder van Lebo moet u een WA-verzekering en een inboedelverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Deze verplichting staat in de Algemene Bepalingen, waarvoor u heeft getekend bij het huurcontract.

Een WA-verzekering dekt bijvoorbeeld de schade die bij andere bewoners is veroorzaakt. Denk aan waterschade door bijvoorbeeld uw wasmachine.

Een inboedelverzekering dekt schade aan uw eigen inboedel, zoals vloerbedekking, meubelen en audio-apparatuur, door inbraak, storm en brand.

Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Schade door lekkage wordt namelijk niet altijd gedekt door een reguliere inboedelverzekering.

Als nieuwe bewoner moet u zich altijd zelf inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit zo snel mogelijk na de ondertekening van het huurcontract en binnen vijf werkdagen na uw daadwerkelijke verhuizing. Zo zorgt u ervoor dat ook andere instanties op de hoogte zijn van uw verhuizing. Bij inschrijving op het nieuwe adres wordt u automatisch uitgeschreven op het oude.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Wilt u weten over welk energielabel uw woning beschikt? Kijk op Mijn Lebo. Het label laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Het zegt iets over de isolatie van vloeren, ramen, muren en het dak, en geeft aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warmwater en ventilatie zijn.

Het adres en de energieprestatie van de woning maken deel uit van het label. Het minst energiezuinig is een woning met label G, het meest energiezuinig is een woning met label A. Lees meer op www.energielabel.nl en op de website van de Rijksoverheid.

LEBO Box verhuurt in alle soorten en maten. U kunt bij ons al terecht voor een box vanaf 3m2. En voor de echt grote partijen zijn er speciale boxen te realiseren.

De manier van betalen bepaalt u zelf. Dit kan d.m.v. automatische incasso, per kas of door een bank/giro overschrijving. Ook pinnen bij de LEBO Box vestiging behoort tot de mogelijkheden.

Iedere dag, van maandag t/m zondag zijn onze boxen van 06.00 – 23.00 uur toegankelijk. Bij LEBO Box kunt u dus 17 uur per dag terecht. Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Maakt u zich daarover geen zorgen. Naast een constante 24-uurs videobewaking beschikt elke LEBO Box over een stevig slot. Alleen met uw persoonlijke toegangstag en de sleutel tot uw LEBO Box is uw Box altijd goed beveiligd.

De algemene ruimte bij LEBO Box wordt verwarmd waardoor de boxen ook gegarandeerd droog zijn. Vocht krijgt bij LEBO Box dan ook geen kans. Uw spullen zijn bij LEBO Box altijd in zeer goede handen.

U rijdt met uw personen- en/of bestelauto of kleine vrachtwagen gemakkelijk tot vlak voor de deur. Laden en lossen heeft u bij LEBO Box dus zo gedaan.

Uiterlijk 14 dagen van tevoren dient u bij LEBO Box op te zeggen. Uiteraard staat dit ook in uw huurcontract vermeld. Mocht uw opzegdatum niet precies aan het begin of einde van de maand vallen dan houdt LEBO Box daar bij de laatste huurnota uiteraard rekening mee.

Als het om in- of overpakken gaat kunt u dit zeker in uw LEBO Box doen. Echter, u mag geen machinale handelingen in de box verrichten omdat de verzekering dit niet toestaat.

Mocht u een klacht hebben dan kunt u het beste direct telefonisch contact opnemen of binnenlopen bij de receptie. U zult aangenaam verrast zijn over de snelheid waarmee wij u van dienst zijn. Uw (ruimte)problemen worden zo spoedig mogelijk opgelost. Ook kunt u bellen naar het kantoor van Lebo. Telefoon: 020 – 355 31 11

LEBO Box voldoet aan de hoogste brand- en inbraakeisen die door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld. Om die reden worden de goederen die bij ons zijn opgeslagen veelal gedekt door uw eigen inboedelverzekering. Wij bevelen u wel aan om de kleine lettertjes van uw polis hierop na te lezen of hierover contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.